Специални предложения
contactToggle Контакт

I. Общи условия за ползване на уебсайтовете на групата WALTER GROUP

I.1. Приложно поле и обем на услугите

(1) Предмет на тези условия за ползване е ползването на предоставените от WALTER GROUP Internationale Transportorganisation AG и свързаните с него предприятия от концерна (наречени по-нататък „група WALTER GROUP“) уебсайтове (наречени по-нататък „уебсайт“).

(2) Тази страница съдържа общите условия за ползване на уебсайта. Чрез извикване или ползване на уебсайта (наречени по-нататък „ползване“) всички потребители и посетители (наречени по-нататък „потребител“) признават валидността на общите условия за ползване. Групата WALTER GROUP си запазва правото да променя условията за ползване по всяко време по свое усмотрение.

(3) Алтернатива за регистрирани потребители:


Чрез кликване на полето „Съгласен“ или „Изпращане“ потребителят изразява съгласие, че условията за ползване на уебсайта са задължителни за потребителя. Групата WALTER GROUP си запазва правото да променя настоящото изискване за ползване по свое усмотрение. Потребителят трябва още веднъж да даде съгласие с променените изисквания за позване, както е описано по-горе, чрез кликване на полето „Съгласен“ или „Изпращане“, за да може да продължи да ползва услугите на групата WALTER GROUP.

(4) На уебсайта групата WALTER GROUP предлага отнасяща се до бранша и предприятието информация за клиенти, транспортни партньори и кандидатстващи за работа. Отделни услуги (напр. LOADS TODAY, клиентски портал CONNECT) са достъпни само за регистрирани потребители.

(5) Групата WALTER GROUP има право да спира напълно или частично уебсайта и да променя съдържанието, респ. обслужването по свое усмотрение. Групата WALTER GROUP не дава гаранция за непрекъсната достъпност на уебсайта на групата WALTER GROUP. Претенции по отношение ползването или поддържането на уебсайта на групата WALTER GROUP не могат да бъдат предявявани.

I.2. Защитени права / Интелектуална собственост

(1) Цялото съдържание на уебсайта (илюстрации, текстове, формулировки, марки, снимки, видеоклипове, графики) са интелектуална собственост на групата WALTER GROUP или нейните договорни партньори. Ползването на уебсайта на групата WALTER GROUP не дава на потребителя никакви лицензни или други права за ползване по отношение на намиращите се на уебсайта права (напр. защитени търговски права, авторско право и сродни защитени права и т.н.). Марки, дизайн, снимки, текстове, части от текстове и други съдържания на уебсайта на групата WALTER GROUP не могат нито да се променят, копират, размножават, използват, допълват, нито да се употребяват по друг начин без предварително писмено съгласие на групата WALTER GROUP. Изключение от това представляват размножаването, обработката или използването на изрично предложени за употреба материали.

I.3. Отговорност

(1) WALTER GROUP носи отговорност за евентуални щети, които могат да бъдат причинени на потребителя от ползването на уебсайта на групата WALTER GROUP, само при умисъл или груба небрежност.

(2) Групата WALTER GROUP не носи никаква отговорност за претърпени от потребителя щети или загуби били те преки или непреки, непосредствени или косвени, независимо от това, дали възникват от договора, правото на обезщетение или по друга причина, ако същите спадат към една от следните категории::

(i) Пропуснати ползи и косвени щети
(ii) Случайни загуби и пропуснати ползи
(iii) Пропуснати възможности за бизнес
(iv) Накърняване на реномето и загуба на данни

(3) Групата WALTER GROUP е положила всички възможни усилия, за да гарантира, че предоставената на уебсайта на групата WALTER GROUP информация към момента на публикуването ѝ е достоверна и пълна. Групата WALTER GROUP не дава обещания и не поема отговорност или гаранции за предоставената на уебсайта информация, като напр. файлове за изтегляне, предлагани от трети страни услуги, външни линкове или други съдържания, използвани пряко, или непряко от уебсайта на групата WALTER GROUP или такива, които могат да се извикат от този уебсайт. Освен това групата WALTER GROUP си запазва правото да прави промени или допълнения на предоставената информация без предварително предизвестие.

(4) Групата WALTER GROUP не носи отговорност за щети, възникнали поради неправилна употреба или поради злоупотреба на потребителския акаунт от страна на самия потребител, поради злоупотреба или загуба на идентификационните характеристики или на запаметените от потребителя дании.

I.4. Разполагаемост

(1) Групата WALTER GROUP полага усилия да осигурява постоянната работа и достъпа до уебсайта – съответно според наличните технически, икономически, фирмени и организационни възможности.

(2) Групата WALTER GROUP не поема отговорност или гаранция, че уебсайтът на групата WALTER GROUP или неговите съдържания ще бъдат непрекъснато или изобщо на разположение, че не съдържат грешки или че ще се отстраняват грешки, още по-малко и за това, че уебсайтът на групата WALTER GROUP или помощните средства не съдържат вируси или други опасни компоненти. Групата WALTER GROUP изключва изрично всякаква отговорност за щети от какъвто и да е вид, произтичащи от предоставянето на уебсайта на групата WALTER GROUP или помощните средства, доколкото това е разрешено от закона.

(3) За периоди, в които поради технически или други проблеми няма достъп, групата WALTER GROUP не поема отговорност.

I.5. Външни линкове

Уебсайтът на групата WALTER GROUP съдържа външни линкове, водещи до уебсайтове на трети страни. Групата WALTER GROUP няма влияние върху разполагаемост, качество и съдържание на външните уебсайтове, към които са дадени линкове, и не поема отговорност за съдържанието на външни уебсайтове, които нарушават действащото право или под някаква друга форма причиняват щета на потребителите.

I.6. Защитени страници

Уебсайтът включва някои SSL SwissSign сертификати. SSL сертификатите от SwissSign включват не само ефективно криптиране на данните на потребителите по време на предаването им към уеб сървъра, но и идентификацията на доставчика (WALTER GROUP), а така също и удостоверяват автентичността на сайта, за да го предпазват от фишинг.

Потребителят декларира, че се е запознал с общите разпоредби на SwissSign Gold CP / CPS (repository.swisssign.com) и потребителското споразумение на Gold SwissSign с крайния клиент (repository.swisssign.com), и че е прочел и е съгласен с тях. WALTER GROUP не носи никаква отговорност към потребителя във връзка с използването на SSL сертификат.

I.7. Пароли и потребителски акаунти

(1) Отделни услуги (напр. LOADS TODAY, клиентски портал CONNECT) са достъпни само за регистрирани потребители. След регистрация и проверка от групата WALTER GROUP потребителят получава парола, позволяваща достъп до потребителския акаунт.

(2) Потребителят отговаря за опазването на поверителността на паролата и евентуално на други налични данни, както и за всички дейности, свързани с потребителския акаунт. За всички непозволени ползвания на потребителския акаунт или други нарушения на сигурността трябва да се съобщи незабавно на групата WALTER GROUP. Регистрацията на потребителския акаунт респ. записването за получаване на абонамент е обвързано с партньорския номер на потребителя. Потребителят не е оправомощен да разкрива или предоставя партньорския номер или паролата на разположение на други лица. Всяко разкриване на партньорския номер и/или на паролата от потребителя може да доведе до закриване на потребителския акаунт респ. преустановяване на абонамента.

(3) Данни, съдържания и информация, известни на потребителя въз основа на неговия потребителски акаунт, не трябва да се предават на неупълномощени трети страни.

(4) Групата WALTER GROUP си запазва правото, без посочване на причина, да разреши или отхвърли регистрацията или записването за абонамента услуга. Освен това групата WALTER GROUP има право, без посочване на причина, да блокира всеки потребителски акаунт или получаването на отделни абонаментни услуги.

I.8. Зареждане на деструктивни материали

Групата WALTER GROUP забранява зареждането на компютърни програми, файлове и други материали, които съдържат деструктивни и разрушителни елементи като вируси, повредени файлове, "скрити" файлове (като напр. изображения, внедрени в аудио файлове), червеи, троянски коне или ботове за скролиране, показване на множество екрани и за други дейности, които могат да разрушат напълно целостта или функционирането на уебсайта или на онлайн комуникацията.

I.9. Електронни атаки

(1) Електронни атаки от всякакъв вид на уебсайта на групата WALTER GROUP, на всички свързани с него данни на групата WALTER GROUP или на данни на отделни потребители са забранени.

(2) Всяка електронна атака води до моментално изключване на потребителя, в чиято сфера попада атаката, и се преследва от гражданското и наказателното право.

 

 

II. Общи указания за защита на данните

II.1. Законова основа

Групата WALTER GROUP ще разглежда всички предадени респ. публикувани чрез уебсайта на групата WALTER GROUP данни, съблюдавайки действащите законови регламенти на австрийския закон за защита на данните.

II.2. Съгласие на потребителя за използване на данни

(1) Потребителят се съгласява да получава информация, бюлетини и рекламни материали по електронен път (напр. по имейл) от групата WALTER GROUP. Това съгласие може да се отмени по всяко време, направо от „линка за отменяне на регистрацията“ в информационния бюлетин, или чрез имейл на адрес: 

austria@lkw-walter.com(2) Въз основа на настройките на уеббраузера на потребителя, същият се съгласява изрично с използването на бисквитки от групата WALTER GROUP, по-специално със запаметяването на бисквитки на твърдия диск на потребителя. По-подробна информация за това може да се намери в точка II.6. (Бисквитки).

(3) Потребителят може да отмени по всяко време съгласието си за проучване и запаметяване на лични данни от групата WALTER GROUP (§ 28 ЗЗД. За тази цел потребителят трябва да изпрати имейл на austria@lkw-walter.com

II.3. Право на информация, право на коригиране или изтриване

Потребителят има по всяко време право на информация, коригиране и изтриване на запаметените данни при условията на австрийския закон за защита на данните (по-специално §§ 26-28 ЗЗД). По тези въпроси потребителят може да се свърже с групата WALTER GROUP на austria@lkw-walter.com.

II.4. Външни провайдери

Уебсайтът на групата WALTER GROUP се обработва и поддържа заедно с външни провайдери. В определени случаи, с цел разработка и тестване, на провайдерите се предават анонимизирани данни. В някои случаи провайдерите получават и достъп до открити данни. Преди това обаче провайдерите се задължават с договор да използват получените данни изключително съгласно указанията на групата WALTER GROUP и да ги изтриват след завършване на работите.

II.5. Защита на данните

Групата WALTER GROUP се стреми да предлага възможно най-защитен обмен на информация чрез онлайн медии. Същевременно от потребителя се изисква да полага приемливи усилия за безопасно използване на интернет (актуална версия на браузера, запазване в тайна на данните за достъп до онлайн платформи).

II.6. Кукита

(1) С цел разширяване обема на функциите на интернет – предлагането и по-удобното им ползване от потребителя, се използват така наречените „кукита”.

(1.1) Повечето от кукитата използвани от WALTER GROUP, ще бъдат автоматично изтрити от твърдия диск на потребителя в края на сесията на браузъра (временни кукита). Временни кукита са необходими, например, за да се предложат на потребителя определени функции на формуляри в множество страници. Освен това, WALTER GROUP също използва кукита, които остават на твърдия диск на потребителя (постоянни кукита). Тези постоянни кукита имат срок на използване от 1 месец до 10 години и се изтриват от само себе си след предварително определеното време, или могат да бъдат ръчно изтрити от потребителя. Единствената цел на тези кукита (постоянните кукита), е да съгласуват максимално добре на нуждите на потребителя с интернет предлагането, така че да направят използването на сайта по-удобен за потребителя.

(1.2) Кукита от трети лица (т. нар. Кукита от трети страни)
WALTER GROUP използва някои трети страни (рекламодатели), които помагат за привличане на интереса на клиента към интернет предлагането. Поради това, при използването на интернет страницата върху твърдия диск на потребителя се съхраняват също и кукита на трети страни (временни или постоянни кукита). Единствената цел на кукита на тези трети страни е да се даде на третите страни възможност да привлекат вниманието на потребителите чрез целева реклама. Изрично се посочва, че WALTER GROUP не поема отговорност за правомерното използване на кукита от трети лица.

(1.3) Кукитата (WALTER GROUP и трета страна) не съдържат лични данни. Събират се само данни под формата на псевдоним на ID потребителя. Тук става въпрос за данни като например, кои страници е видял потребителят, какво съдържание е търсил и т.н. Тези псевдонимни данни не се свързват никога с личните данни на потребителя.

(1.4) Потребителят може да повлияе на използването на кукита, като изберете подходящите настройки на браузъра си. Например, възможно е общото или поединичното приемане на кукита, или общо им отхвърляне. С това обаче може да се ограничи обемът на функциите на предоставеното от групата WALTER GROUP предлагане.

II.7. Анализ на уебсайта

(1) Уебсайтът на групата WALTER GROUP използва Google Analytics – услуга на Google Inc. („Google“) за уеб – анализ. Google Analytics използва т. нар. „кукита“ - текстови файлове, които се запаметяват на компютъра на потребителя и дават възможност за анализ на ползването на уебсайта от потребителя. По принцип създадената от кукитата информация за използването на този уебсайт от потребителя се прехвърля на сървър на Google в САЩ и запаметява там. В случай на активиране на IP - анонимизирането на този уебсайт, IP - адресът на потребителя обаче се съкращава предварително от Google в рамките на страните-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP - адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. По поръчение на групата WALTER GROUP Google ще използва тази информация за оценка на ползването на уебсайта от потребителя, за съставяне на доклади относно активността на уебсайта и за други услуги в полза на групата WALTER GROUP, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Прехвърленият от браузъра на потребителя в рамките на Google Analytics IP- адрес не се свързва с други данни от Google.

(2) Потребителят може да възпрепятства запаметяването на бисквитките чрез съответна настройка на софтуера на браузъра. Обръща се внимание на потребителя, че в такъв случай не винаги могат да се използват всички функции на този уебсайт в пълен обем. Освен това потребителят може да възпрепятства регистрирането на създадените от бисквитката данни, свързани с ползването на уебсайта (вкл. Вашия IP -адрес) за Google, както и обработката на тези данни от Google, като свали и инсталира предоставения в следния линк браузърен плъгин:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Social Media Plugins

(1) Части от уебсайта на групата WALTER GROUP включват приложения на трети страни (напр. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter), както и съдържания, запаметени на платформи на трети страни (напр. Youtube). Въпреки внимателните проверки и активните мерки за защита на данните, групата WALTER GROUP няма влияние върху вида и използването на събраните от трети страни потребителски данни от уебсайта на групата WALTER GROUP.

(1.1) Уебсайтът съдържа AddThis- компоненти. AddThis е услуга за маркиране, която позволява на потребителя на сайта, да споделя избраната в момента страница с други потребители на социални мрежи като Facebook, Twitter, Google+ и т.н. По този начин, потребителят може споделя съдържанието на сайта, да дава коментари и да оценява. Когато потребителят използва AddThis елементи, интернет браузъра на потребителя установява директна връзка към сървърите на AddThis и съответно към избраната социална мрежа или услугата за маркиране. При използване AddThis се използват бисквитки. Генерираните данни (като например време на ползване или езика на браузъра,) ще бъдат предадени на AddThis LLC в САЩ и се обработват там. Когато изпращате съдържание от уеб сайта на социални мрежи, услуги за маркиране и т.н., може да се изгради връзка между посещението на уебсайта и профила на потребителя в съответната мрежа. Повече допълнителна информация относно обработката на данни (включително цели на използване) от AddThis LLC и поддържаната от AddThis LLC политика за поверителност на данните може да откриете на в http://www.addthis.com/privacy. За повече информация относно обработката на данни и защитата на данните чрез социалните мрежи, услуги за маркиране и т.н., както и относно потребителските настройки са показани в политиката за защита на данните на тези сайтове. Няма прехвърляне на засегнатите данни към трети страни от страна на WALTER GROUP. С използването на AddThis полетата, потребителят дава съгласието си за обработка на данни от AddThis LLC, в степента, обхваната от сайта http://www.addthis.com . Потребителят може да се противопостави на използването на информация за него по всяко време с помощта на „Opt Out Cookies“. Допълнителна информация може да бъде получена също от гореспоменатия сайт AddThis LLC. Ако потребителят не желае AddThis събира информация за потребителя чрез уебсайта, потребителят не може да използва AddThis елементите.

(1.2) Facebook Inc., със седалище в1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (накратко Facebook), предлага плъгини за оператори на уебстраници, които се използват на уебсайта на групата WALTER GROUP. Плъгините се разпознават по логото на Facebook респективно по бутоните на Facebook „Харесва ми“ и „Препоръчай“. Когато потребителят извика съдържащ този плъгин уебсайт на групата WALTER GROUP , браузърът на потребителя изгражда връзка със сървърите на доставчика на плъгина. Съдържанието на плъгина се прехвърля от Facebook директно към браузъра на потребителя и се показва съответно в рамките на сайта. Групата WALTER GROUP няма влияние върху показаното съдържание на плъгина. При определени условия Facebook може да проследи посещенията на потребителя на съответните уебсайтове и да ги причисли към акаунт във Facebook, когато потребителят е регистриран във Facebook или е посещавал наскоро страница на Facebook респ. със съдържания на Facebook. Когато потребителят използва активно плъгини, напр. като активира бутона „Харесва ми“ или изпраща препоръка за сайта, съответните информации се прехвърлят също директно от браузъра на потребителя към Facebook, без групата WALTER GROUP да има влияние върху това. По-точна информация относно вид, цел и обем, както и по-нататъшната обработка и ползването на данните на потребителя от Facebook можете да прочетете от указанията за защита на данните във Facebook на следния линк

http://www.facebook.com/policy.php

Там потребителят може да узнае повече и за правата и възможностите за настройка с цел защита на личната сфера. Групата WALTER GROUP няма влияние върху целта и обема на събирането на данни от Facebook, както и върху по-нататъшната обработка от Facebook и няма достъп до тези данни.

(1.3) Тwitter Inc., със седалище в 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (накратко Twitter) предлага плъгини за оператори на уебстраници, които се използват на уебсайта на групата WALTER GROUP. Плъгините се разпознават по бутоните "Twitter-Tweet" или “Follow". Страници с тези плъгини изграждат директна връзка с Twitter и прехвърлят - в зависимост от Вашия регистрационен статус в Twitter - различни данни. По този начин е възможно да се правят заключения относно използването на интернет от потребителя на уебсайта на групата WALTER GROUP, което би могло да се използва от Twitter за собствени цели. Изобразените съдържания на плъгина се намират на сървърите на Twitter и само се показват на уебсайта на групата WALTER GROUP. Групата WALTER GROUP няма влияние върху целта и обема на събирането на данни от Twitter, както и върху по-нататъшната обработка от Twitter и няма достъп до тези данни. Потребителите могат да намерят по-подробна информация относно разпоредбите на Twitter за защита на данните на следната уебстраница

http://twitter.com/privacy


(1.4) Google Inc., със седалище в 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (накратко Google) предлага плъгини за оператори на уебстраници, които се използват на уебсайта на групата WALTER GROUP. Плъгините се разпознават по бутона "Google-Plus-One". Страници с тези плъгини изграждат директна връзка с Google и прехвърлят - в зависимост от регистрационния статус в Google - различни данни. По този начин е възможно да се правят заключения относно използването на интернет от потребителя на страницата на групата WALTER GROUP респ. да се оказва влияние върху резултатите на търсачките в Google. Изобразените съдържания на плъгина се намират на сървърите на Google и само се показват на уебсайта на групата WALTER GROUP. Групата WALTER GROUP няма влияние върху целта и обема на събирането на данни от Google, както и върху по-нататъшната обработка от Google и няма достъп до тези данни. Потребителите могат да намерят по-подробна информация относно разпоредбите на Google за защита на данните на следната уебстраница

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Рекламиране според интереси / ремаркетинг

Сайтът използва така наречените технологии за ремаркетинг. WALTER GROUP използва тези технологии за превръщане на интернет предлагането в по-интересен вариант за потребителите. Тази техника дава възможност за привличане на потребители, които са се интересували от сайта и услугите или продуктите на WALTER GROUP, към уебсайтове на трети страни чрез реклама.

WALTER GROUP е убедена, че представянето на персонализирана реклама, близка по интереси обикновено е по-интересна за потребитела от реклама, която няма такава персонализация. Включването на тази реклама на интернет страниците на трети лица става въз основа на една "куки"- технология и анализ на предшестващото потребителско поведение. Тази форма на реклама е напълно анонимна. Никакви лични данни не се съхраняват и няма библиотеки с потребителски профили с лични данни на потребителя.

 

III. Други разпоредби

III.1. Юрисдикция

Настоящият договор е сключен въз основа на австрийското право. За компетентен по уреждането на спорове се определя Търговският съд във Виена, район „Център”. Валидно е изключително австрийското право без прилагане на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки и нормите- препратки на австрийското международно частно право.

III.2. Изменения и допълнения, салваторна клауза

(1) Изменения и допълнения по настоящия договор могат да се извършват само в писмена форма. Устните договорки са недействителни.

(2) Ако едно или няколко условия на настоящия договор станат недействителни по каквато и да е причина, това не засяга валидността на останалото съдържание на договора.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Гарантирани стандарти за качество и екологичност, според които се осъществяват изборът на доставчик, закупуването на материали, производството и контролът на качеството.
Контакт

Вашето лице за контакт за:

>

Тази интернет страница използва бисквитки, за да може да Ви гарантира възможно най-добър потребителски опит. Чрез използването на интернет страницата Вие се съгласявате със запаметяването на бисквитки. Допълнителна информация ще намерите тук: Условия за ползване